AVLOPPSRENING

AVLOPPSRENING

  • Processventilation
  • Pumpstationer
  • Slamtankar

Alla avloppsreningsverk har utmaningar när det gäller luktreduktion. Slamavvattning och slamlagring är exempel på processteg som är särskilt besvärliga när det gäller lukt. 

Svavelväte, H2S, på pumpstationer utgör ofta ett stort luktproblem och är också en hälsorisk för de som arbetar i dessa miljöer.

Centriair är väl förtrogen med de luktproblem som är vanliga på avloppreninsverk och i pumpstationer. Tveka inte att kontakta oss för att få mer information.

 

Lukt från pumpstationer är ett problem för många kommuner.

Vanligtvis behövs här lösningar baserade på små luftflöden, men det är viktigt att välja rätt teknik för att få hög effektivitet och rimliga driftskostnader. Här varierar koncentrationerna för olika föroreningar mycket kraftigt, varför en noggrann analys är av stor vikt. Vi har här ett brett utbud av lösningar från lågkoncentrerade fall till situationer med extremt höga koncentrationer.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring er aktuella situation.

 

Lagringstankar på en biogasanläggning har typiskt ganska höga koncentrationer av luktbärande föreningar. Detsamma gäller hygieniseringstankar, uppvärmningstankar etc samt tankar som används vid vattenrening.

Specifika lösningar för luktrening beror på det lagrade materialet och andra förhållanden som temperatur, uppehållstider etc.

Centriair har ett flertal referensinstallationer för den här typen av tillämpningar. Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer om dessa lösningar.

LADDA NER BROSCHYRER

Länkar till våra produktblad för Biogas, Avfall och Vattenbehandling luktbehandling.